අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

24
ජූනි2019
தேசிய போதை ஒழிப்பு வாரம்

தேசிய போதை ஒழிப்பு வாரம்

23.06.2019ம் திகதி தொடக்கம் 01.07.2019ம் திகதி வரையான தேசிய...

15
ජූනි2019
Discussion with businessmen

Discussion with businessmen

வணிகப் பெருமக்களுடனான கலந்துரையாடல் வலிகாமம் தெற்கு பிரதேச செயலகப்...

22
මැයි2019
Republic Day 2019

Republic Day 2019

இன்று இலங்கையின் குடியரசு தினமாகும். அதனை முன்னிட்டு உடுவில்...

08
මැයි2019
Prayer of Atma Shanti

Prayer of Atma Shanti

2019.04.21 ஆம் திகதி உயிர்த்த ஞாயிறு தினத்தன்று காட்டுமிராண்டித்தனமான...

10
අප්‍රේ2019
Fire Safety Training Workshop

Fire Safety Training Workshop

Pictures taken during the Fire Safety Course...

09
අප්‍රේ2019

Sales exhibition

Entrepreneurs' Products Exhibition & Sales conducted by...

18
මාර්2019
One day service Events

One day service Events

ஆவணங்கள் பதிவு செய்தலின் ஒருநாள் சேவை மற்றும் சர்வதேச...

14
මාර්2019

Invitation for National Program - Jaffna

ஆவணங்கள் பதிவு செய்தலின் ஒரு நாள் சேவை மற்றும்...

12
මාර්2019
Women's Day 2019 Events

Women's Day 2019 Events

       

12
පෙබ2019
Sports Meet Events 2019

Sports Meet Events 2019

Annual sports competition between Uduvil Divisional Levels...

06
පෙබ2019
Sports meet 2019

Sports meet 2019

Annual sports competition between Registered Divisional Secretariat...

« »
Scroll To Top