අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

08
සැප්2021
மேலதிகப் பதிவாளர் கிளைக்கு பில் பிறின்டர் (Bill Printer) வழங்கும் நிகழ்வு

மேலதிகப் பதிவாளர் கிளைக்கு பில் பிறின்டர் (Bill Printer) வழங்கும் நிகழ்வு

சிறுவர்களுக்கான அபிவிருத்தி நிலையத்தினால் உடுவில் பிரதேச செயலக மேலதிக...

14
ජූනි2021

பயணத் தடை காலத்தில் அத்தியாவசிய சேவைகளுக்காக தொடர்புகொள்ள வேண்டிய இலக்கங்கள்

பயணத் தடை காலத்தில் அத்தியாவசிய சேவைகளுக்காக தொடர்புகொள்ள வேண்டிய...

« »
Scroll To Top