பிரதேச செயலகம், உடுவிலில் இடம்பெற்ற நிகழ்வு

நிகழ்ச்சித் திட்டம்: விழிப்புணர்வு நிகழ்வு

திகதி: 27.08.2019

நிகழ்ச்சித் திட்ட விபரம்: அடையாள அட்டை பதிவுசெய்தல் தொடர்பான விழிப்புணர்வு நிகழ்வு

11.1 3 11.1 4

யா/198 கிராம அலுவலர் பிரிவில் இடம்பெற்ற நிகழ்வு

நிகழ்ச்சித் திட்டம்: தேசிய சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு

திகதி: 27.08.2019

நிகழ்ச்சித் திட்ட விபரம்: மரநடுகையும், விதை விநியோகமும்

5 5.4 Tree planting supply of seeds 1 5 5.4 Tree planting supply of seeds 2

யா/201 கிராம அலுவலர் பிரிவில் இடம்பெற்ற நிகழ்வு

நிகழ்ச்சித் திட்டம்: தேசிய சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு

திகதி: 28.08.2019

நிகழ்ச்சித் திட்ட விபரம்: சிரமதான நிகழ்வு

viber image 2019 08 28 10 56 05 viber image 2019 08 28 10 56 10

பிரதேச செயலகம், உடுவிலில் இடம்பெற்ற நிகழ்வு

நிகழ்ச்சித் திட்டம்: Smart Srilanka

திகதி: 26.08.2019

நிகழ்ச்சித் திட்ட விபரம்: Smart Srilanka குறித்து அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள், திறன் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் தொழிற்பயிற்சி ஆலோசகர்களுக்கு விளங்கப்படுத்தல்

 2.1 1  2.1 2
 2.1 3  2.1 4

செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

29
ஆக2019
நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம் - 5ம் நாள் பிரதேச செயலக நிகழ்வு

நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம் - 5ம் நாள் பிரதேச செயலக நிகழ்வு

பிரதேச செயலகம், உடுவிலில் இடம்பெற்ற நிகழ்வு நிகழ்ச்சித் திட்டம்:...

குடியுரிமை சாசனம்

செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

29
ஆக2019
நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம் - 5ம் நாள் பிரதேச செயலக நிகழ்வு

நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம் - 5ம் நாள் பிரதேச செயலக நிகழ்வு

பிரதேச செயலகம், உடுவிலில் இடம்பெற்ற நிகழ்வு நிகழ்ச்சித் திட்டம்:...

29
ஆக2019
நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம் - 6ம் நாள்

நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம் - 6ம் நாள்

யா/201 கிராம அலுவலர் பிரிவில் இடம்பெற்ற நிகழ்வு நிகழ்ச்சித்...

28
ஆக2019
நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம் - 5ம் நாள்

நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம் - 5ம் நாள்

யா/198 கிராம அலுவலர் பிரிவில் இடம்பெற்ற நிகழ்வு நிகழ்ச்சித்...

26
ஆக2019
நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம் - 4ம் நாள்

நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம் - 4ம் நாள்

பிரதேச செயலகம், உடுவிலில் இடம்பெற்ற நிகழ்வு நிகழ்ச்சித் திட்டம்:...

« »
Scroll To Top